Careers
พนักงานธุรการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
หญิง
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง, อายุ 20-35 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Photo shop และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ * ในทุกตำแหน่งงานถ้าผู้สมัคร อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* ทุกตำแหน่งงานเคยผ่านงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IT Support
ตำแหน่งที่รับสมัคร
IT Support
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย-หญิง
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง, อายุ 20-35 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, มีความรู้เรื่องระบบ LAN, Network, เขียนโปรแกรมต่าง ๆ เขียน Web site, ใช้Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ * ในทุกตำแหน่งงานถ้าผู้สมัคร อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* ทุกตำแหน่งงานเคยผ่านงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดส่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจัดส่ง
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-35 ปี, วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา, มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถยนต์, มีจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง, รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ * ในทุกตำแหน่งงานถ้าผู้สมัคร อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* ทุกตำแหน่งงานเคยผ่านงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Q.C โรงงาน
ตำแหน่งที่รับสมัคร
Q.C โรงงาน
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด, เวอร์เนีย, ไมรโครได้เป็นอย่างดี, สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย
รายละเอียดงาน

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร, ดูแลบำรุงรักษางานสาธารณูปโภค, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร, ดูแลบำรุงรักษางานสาธารณูปโภค, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

พนักงานเขียนแบบ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานเขียนแบบ
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาเขียนแบบการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2006, 2014, 2D, 3D ได้เป็นอย่างดี, สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด, เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์ได้เป็นอย่างดี, สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

พนักงานฝ่ายผลิต/ช่างกลึง/CNC/MC/WC/EDM
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานฝ่ายผลิต/ช่างกลึง/CNC/MC/WC/EDM
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

พนักงานเจียร
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานเจียร
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
-
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

เพศชาย, อายุ 18-40 ปี, วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา, มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเจียรอย่างน้อย 1 ปี, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

วิศวกรฝ่ายผลิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร
วิศวกรฝ่ายผลิต
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
ชาย-หญิง
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนและควบคุมการผลิต, วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปรับปรุงระบบได้, ใช้โปรแกรม Microsoft office, Word, Excel, Internet และ Autocad 2006, 2014, 2D, 3D,

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศชาย, อายุ 20-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต, สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปรับปรุงระบบได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Word, Excel, Internet และ Autocad 2006, 2014, 2D, 3D, ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ * ในทุกตำแหน่งงานถ้าผู้สมัคร อาศัยอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* ทุกตำแหน่งงานเคยผ่านงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานขาย
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
-
เพศ
ชาย-หญิง
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง, อายุ 20-40 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์, มีรถจักรยานยนต์ และรถยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี, ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว

พนักงานบัญชี
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานบัญชี
อัตราเงินเดือน
-
จำนวน
- อัตรา
เพศ
หญิง
รายละเอียดงาน
-
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel

คุณสมบัติ

เพศหญิง, อายุ 20-35 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี, สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี